מסלולי השקאות
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  הרכב השקעות ושווי נכסי ההשקעה במסלולי הקרן נכון לחודש נובמבר 2021

  אפיק השקעה רום קלאסי
  כללי
  רום רביד אג"ח
  ללא מניות

  רום ספיר
  מניות
   
  רום הלכה
   מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים

  5.92%

  0.76%

   6.69%

  14.04%

   אג"ח ממשלתיות

  25.41%

  72.19%

  0.00%

   48.90%

   אג"ח אחרות סחירות

  12.60%

  18.84%

  0.00%

  22.62%

   ני"ע אחרים סחירים

  40.96%

  0.93%

   92.45%

  14.45%

   פקדונות והלוואות

   5.24%

  5.89%

  0.00% 

  0.00%

   השקעות אחרות

  9.87%

  1.40%

  0.86% 

  0.00%

   סה"כ נכסי המסלול (באלפי ש"ח)

   4,084,946

  114,596

  25,03011,061

  אפיקי ההשקעות המצוינים כאן מתייחסים לנקודת זמן נתונה. הקרן מתאימה, כמובן, את מדיניות ההשקעה בהתאם להתפתחויות הכלכליות והתנאים המשתנים של השוק. מדיניות ההשקעות ומגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות כפופים לתקנות משרד האוצר ולתקנון הקרן כפי שאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, וניתנים לשינוי מעת לעת.

  לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
  עבור לתוכן העמוד