רום שפה: עברית
 
טפסים
 

לשימושכם, מובאים להלן טפסי הצטרפות והעברה לקרן רום ובין המסלולים השונים של רום.

משיכת כספים - משיכה עד 50,000 שקלים ניתנת לביצוע בכל סניף של בנק הפועלים. יש לגשת לסניף עם תעודת זהות תקפה, ופקידי הסניף יבצעו עבורכם את בקשת המשיכה.

משיכה מעל ל- 50,000 שקלים תתבצע במשרדי הקרן בלבד, באמצעות טופס המשיכה הרצ"ב. יש לשלוח את הטופס חתום בצירוף צילום ת.ז וצילום המחאה מבוטלת למספר הפקס הרשום בראש הטופס.

משיכת כספים מחשבון של נפטר עם יתרה נמוכה מ- 4,990 שקלים

עד כה, כשלא נרשם מינוי מוטבים בחשבון של עמית שנפטר על היורשים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

כפועל יוצא מכך, לעיתים הסכומים שנאמדים ליורשיו נמוכים מהעלויות שכרוכות בהמצאת כל המסמכים שלעיל.

אגף שוק ההון במשרד, פרסם חוזר לפיו, ייתכנו מצבים שבהם לא יתבקשו היורשים להמציא את המסמכים הרלוונטיים.

להלן התנאים שבהם יש לאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ( תנאים מצטברים):

1. לעמית לא מונו כל מוטבים.

2. יתרת הכספים שנאמדים בחשבונו של הנפטר אינה עולה על 4,990 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה.

3. עברו 3 שנים ממועד פטירת העמית.

4. חתימה על כתב הצהרה ושיפוי כפי שניתן להוריד בקישור להלן.

5. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדיו של העמית.

6. לא קיים רישום באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה כי הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

על מנת לצפות בחלק מן הטפסים יש צורך בתוכנת Adobe Acrobat Reader אותה ניתן להוריד בחינם כאן.
באם מותקן במחשב חוסם חלונות קופצים (Popups), יתכן כי תצטרכו לאשר את פתיחת החלון על מנת לצפות בטופס.

 
   טופס שינוי/עדכון פרטים אישיים

 

  טופס הצטרפות (בלי העברה) לקרן רום 

 

  טופס הצטרפות לקרן רום והעברת כספים מקרן אחרת
  טופס מינוי מוטבים - נא למלא את הטופס בצירוף צילום ת.ז. - חובה לשלוח בדואר או סרוק באמצעות דוא"ל (לא ניתן לקבל בפקס)  
  טופס שינוי מסלול בקרן רום  
  טופס בקשת מלגת השתלמות  
  טופס בקשת משיכה מהקרן - נא להחזיר חתום בפקס או דואר בצירוף צילום ת.ז וצילום צ'ק מבוטל, או אישור ניהול חשבון הבנק.  
 

טופס ביטול העברה (נספח ו')

טופס משיכת כספים מחשבון של נפטר עם יתרה נמוכה מ- 4,990 ש"ח 

 

 

טפסי הלוואות (חובה למלא 2 הטפסים המצ"ב):

  הסכם הלוואה לעמית
  טופס הוראה לחיוב חשבון
 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים